بازدید پژوهشی

"بازدید از آزمایشگاه خون و پاتوبیولوژی بیمارستان فیروزگر و صحبت با دکتر پناهی، هیئت علمی، در جهت تحقیقات دانش آموزان برای ارتقای دانش در جهت پیش بردن پروژه های تحقیقاتی خوارزمی.

 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود درباره این مطلب وارد شوید

ورود به سامانه