مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آزمایشگاه

این واکنش بسیار شدید تولید کف هست
برای خاموش کردن آتش استفاده میشود 
مانند واکنش جوش شیرین یا بی کربنات سدیم با آلومینیوم سولفات 
که دقیقا با همین سرعت انجام میشود به خاطر تولید گاز ( گازکربنیک)


آرشیو